Posted in Uncategorized

เพื่อน…


เพื่อน
เพื่อนที่ดี มีหนึ่ง ถึงจะน้อย
ดีกว่าร้อย เพื่อนคิด ริษยา
เหมือนเกลือดี มีนิดหน่อย น้อยราคา
ยังมีค่า กว่าน้ำเค็ม เต็มทะเล
เพื่อนธุระ ช่วยประคอง ไม่ต้องใช้
เพื่อนยากจน เจียดให้ ไม่ต้องขอ
เพื่อนอยากพบ ออกไป ไม่ต้องรอ
เพื่อนโศกท้อ ปลอบใจ ใม่ต้องครวญ
เพื่อนมีสุข ทุกที ยินดีด้วย
เพื่อนทุกข์ช่วย ทุกที คอยมีส่วน
เพื่อนทำชั่ว คอยชี้ ความดีชวน
เพื่อนทำควร ทุกที คอยดีใจ
ปัญญานันทภิกขุ

25570504-120517.jpg

25570504-120533.jpg

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s