Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์งานฉลองครบรอบ 140 ปีแห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่และกิจกรรมภายในงาน


จังหวัดกระบี่  กำหนดจัดงานครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจังหวัดกระบี่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2415    และเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง  140  ปีแห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่  Guide Krabi จึงขอประชาสัมพันธ์  เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน  อาทิ  ชมการแสดงแสง  สี  เสียง ในชุด “ใต้ร่มพระบารมี  140  ปี  กระบี่ขอบฟ้าอันดามัน”  กิจกรรมการแข่งขันซีคายัคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  กระบี่  เอ็นไลฟ 2012  กิจกรรมเดิน-วิ่ง  เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมปั่นจักรยาน  140  ปี  จังหวัดกระบี่  ชีวีสดใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ประชาสัมพันธ์งาน 140 ปี

FirstSeaKayakAsianCup2012_FirstAnnounce_20120208

FirstSeaKayakAsianCup2012_ประกาศการแข่งขัน_20120208

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝึกอบรมการดำน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดฝึกอบรมการดำน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ)   ในวันที่  18-20  พฤษภาคม  2555  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เปิดรับสมัครจำนวน  33  คน ผู้ที่สนใจ  สามารถสมัครได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เลขที่  289/22  ถ.อุตรกิจ  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.กระบี่  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์  0  7562  3944

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)    จำนวน                   1              ฉบับ
 2. ใบรับรองแพทย์                                                             จำนวน                   1              ฉบับ
 3. เงินค่ารักษาสิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรม               จำนวน                   500         บาท  (คืนเมื่อเข้าอบรมครบตามวัน-เวลา)

Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร “พฤติกรรมการบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ” (Excellence Proactive Service Behavior-EPSB)


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  หลักสูตร “พฤติกรรมการบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ”  (Excellence Proactive Service Behavior-EPSB)  ในวันที่  2-4  มีนาคม  2555  เวลา  09.00-16.30  น.  ณ นครา ลองบีช รีสอร์ทเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  สมาชิกที่สนใจส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม  สามารถแจ้งความจำนง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คุณอมรพันธ์  แก้วสิทธิ์ โทรศัพท์ 076-276201 โทรสาร 076-276203 มือถือ 082-5172078   E-mail: Amornphun.koi@gmail.com

หัวข้อ EPSB เกาะลันตา11

Posted in Uncategorized

คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสมาชิก


คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปิดรับสมัครสมาชิก

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วน  ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๕ สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย  ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ  และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  โดยผู้ที่สนใจ  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ   ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  31  มี.ค.55  ดูรายละเอียดใน http://www.womenfund.thaigov.go.th/  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1111 กด 6

register_form

 

 

Posted in Uncategorized

งาน “วันทุ่งทะเล ครั้งที่3”


 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง  กำหนดจัดงาน วันทุ่งทะเล  ครั้งที่3 “ความสุขที่ทุ่งทะเล ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สู่สังคมไทย  ไม่ทอดทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ 3-4  มีนาคม  2555  ณ  ชายหาดทุ่งทะเล  หมู่3 บ้านปากคลอง  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized

จ.กระบี่กำหนดจัดงาน “ปีนผาท้าควงไฟ 2555 : Krabi Rock and Fire International Contest 2012”


จังหวัดกระบี่   ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานกระบี่  ชมรมปีนหน้าผาจังหวัดกระบี่  ได้จัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่  28-29  เมษายน  2555  ณ  บริเวณหาดไร่เลย์  และบริเวณอ่าวนางทาวเวอร์  จ.กระบี่  เพื่อเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจกีฬาปีนผา  นักกีฬาปีนผาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น  2  ส่วนคือ

 1. กิจกรรมปีนผา     แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ
  • Lead ClimbingMarathon
  • Deep Water Soloing
 2. กิจกรรมควงไฟ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  E-mail : tourism@krabi-tourism.org

Posted in Uncategorized

จ.กระบี่จัดการแข่งขันซีคยัคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


 

จังหวัดกระบี่  ร่วมกับ  มูลนิธิเอ็นไลฟ  สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่  กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันซีคยัคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในวันที่  11-12  พฤษภาคม  2555  ณ  จังหวัดกระบี่  ผู้ที่สนใจ  สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  หรือดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

Brochure 01Brochure 02

FirstSeaKayakAsianCup2012_FirstAnnounce_20120208FirstSeaKayakAsianCup2012_ประกาศการแข่งขัน_20120208

Map

 

Posted in Uncategorized

งานเที่ยวทั่วไทย..ไปทั่วโลก ครั้งที่11 เปิดจองบูธล่วงหน้า – Early-Bird Booking


สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) กำหนดจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย..ไปทั่วโลก  ครั้งที่ 11”   ระหว่างวันที่ 16-19  สิงหาคม 55 ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ผู้จัดงานได้เปิดจองพื้นที่ล่วงหน้า – Early-Bird Booking  ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  Meeting Room 1-2  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดใน http://www.titf-ttaa.com  (Click ที่ TITF#11) หรือ

ดาวโหลดรายละเอียด ได้ที่

ระเบียบการจองบูธ TITF#11(1) (5)

เชิญผู้ออกบูธ-ใบสมัคร TITF#11 Early Bird (3)

Posted in Uncategorized

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่2


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  รุ่นที่2  อบรมระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม-15  มิถุนายน  2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  19  เมษายน  2555  (ค่าธรรมเนียมการอบรม 16,500  บาท  ไม่รวมค่าเดินทางศึกษาดูงาน)

ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวโหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการได้ที่ —> โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น2

หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์  074-442030, 087-7967725

 

Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ : การฝึกอบรม หลักสูตร “บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า”


*****ด่วน รับจำนวนจำกัด ****

กรมการท่องเที่ยว จะจัดฝึกอบรม หลักสูตร “บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า” ให้กับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  จากกรมการท่องเที่ยว ซึ่งปี ๒๕๕๔ จัดขึ้น ๗ ครั้ง  โดยครั้งที่ ๗ จัดอบรมในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า   อ่าวนาง  อ.เมือง  จังหวัดกระบี่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 

ผู้ที่สนใจส่งพนักงานเข้าอบรม  สามารถส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข ๐๒ ๒๑๕ ๘๘๔๘  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณวารุณี  เกตุสะอาด   ผู้ประสานงาน โดรงการฝึกอบรมบุคลากรในโรงแรมกรมการท่องเที่ยว (สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) โทรศัพท์ 0 2215 8848, 0 2219 4010-17 ต่อ 501-502

  (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด โปรดสำรองที่นั่งภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ / รับจำนวนจำกัด) 

เชิญโรงแรม_อบรมการบริการฯ_54            Download ใบสมัคร

กำหนดการ ณ จ.กระบี่

Posted in Uncategorized

Andaman Hoteliers 2011 : มหกรรมคนโรงแรม – อันดามัน 2011


 

 

Andaman Hoteliers 2011   

มหกรรมคนโรงแรม – อันดามัน 2011   

Skills and Competencies Competition

งานมหกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอันดามัน 2554  

ระหว่างวันที่  25 – 28 สิงหาคม 2554  เวลา  11.00 – 21.00 น.  ณ  Homework  Phuket  

Program_Event                    Download ใบสมัครการแข่งขัน

กฎระเบียบการแข่งขัน_งานประดิษฐ์จากใบไม้ , กฎระเบียบการแข่งขัน_จัดซุ้มดอกไม้สด ,กฎระเบียบการแข่งขัน_จัดเตียงฮันนี่มูน

กฎระเบียบการแข่งขัน_ตกแต่งผ้าตามจินตนาการ , กฎระเบียบการแข่งขัน_พับผ้าในรูปแบบต่างๆ

Posted in Uncategorized

รับสมัครผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร่วมออกบูธ งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่10


เชิญสมัครร่วมออกบูธงาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่10

รายละเอียดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่10

แผนผั

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว http://www.titf-ttaa.com/titf10-thai.html

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized

พบกับบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ภายในงาน เที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลกครั้งที่9 ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ที่บูธ หมายเลข CC54,C55,CC44,C45


จังหวัดกระบี่  ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่   ร่วมออกบูธงาน เที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลกครั้งที่9  ระหว่างวันที่  18-21  สิงหาคม 2554  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดกระบี่มากยิ่งขึ้น  เนื่องจากจังหวัดกระบี่ถือเป็นอีกทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ  ทั้งนี้ภายในงานฯ  จังหวัดกระบี่ได้นำกิจกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวซึ่งเข้ามาในจังหวัดกระบี่แล้วต้องลอง  เช่น  กิจกรรมการปีนหน้าผา  กิจกรรมดำน้ำ  กิจกรรมพายเรือแคนนู  ไปจัดแสดง  พร้อมทั้งมีวิทยากรให้คำแนะนำวิธีการ  รวมถึงขั้นตอนที่ถูกต้องในการทำกิจกรรมดังกล่าว  พบกับบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  ภายในงาน เที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลกครั้งที่9  ระหว่างวันที่  18-21  สิงหาคม 2554  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ได้ที่บูธ  หมายเลข  CC54,C55,CC44,C45

Chart List Exhibitor TITF#9 C2(1)

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

GuideKrabi.com ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 ณ. จังหวัดกระบี่


GuideKrabi.com  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ    ณ  จังหวัดกระบี่  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดขึ้น
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ  ในวันที่ 12  สิงหาคม 2554  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • 06.30-07.30  น.       พิธีทำบุญตักบาตร  ณ  บริเวณพระอุโบสถ  วัดแก้วโกรวาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
 • 09.30-10.30  น.       พิธีลงนามถวายพระพรฯ  ณ  ห้องประชุมช้างเผือก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • 17.30  น.                    พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ  ณ  ห้องประชุมช้างเผือก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • กิจกรรม  “รักนี้เพื่อแม่”  เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน  (บริเวณถนนคนเดิน-เมืองกระบี่)

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว  จัดขึ้นระหว่าวันที่  12-14  สิงหาคม  2554    ณ  บริเวณย่านการค้าถนนคนเดินกระบี่

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม

  • การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  • กิจกรรมการประกวดร้องเพลงและแต่งกลอนเพื่อแม่
  • กิจกรรมร้องเพลงกล่อมลูก
  • กิจกรรมประกวดลูกกตัญญู
  • การจัดนิทัศการพระราชกรณียกิจ
  • กิจกรรมพาแม่เที่ยว  พาแม่ช๊อป
กำหนดการงานเทิดพระเกียรติ_12_สค541150  (12-14 สิงหาคม 54 ตามลำดับ )
Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา ” ทำธุรกิจให้รุ่ง…มุ่งสู่นวัตกรรม”


เนื่องด้วย  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  กำหนดจัดสัมมนา  ” ทำธุรกิจให้รุ่ง  มุ่งสู่นวัตกรรม”  ในวันเสาร์ที่  30  กรกฎาคม  2554  เวลา 08.30-16.30  น.  ณ  โรงแรมพีช  ลากูน่า  รีสอร์ท ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว    สามารถสำรองที่นั่ง  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่

 1. สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทรศัพท์ 0  2547  5950  โทรสาร  0  2547  5952  E-Mail  :  research@dbd.go.th
 2. สำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่  โทรศัพท์  0  7563  2376  โทรสาร  0  7563  2377

(รายละเอียด  ตามเอกสารแนบท้าย )

Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ราคาโรงสี” (ทั้งปลีกและส่ง)


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่  ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ  และยโสธร  ได้กำหนดจัดกิจกรรม  เจรจาธุรกิจ / ซื้อขายข้าวหอมมะลิ  ราคาโรงสี (ทั้งปลีกและส่ง) ผู้ที่สนใจสามารถเชิญร่วมงานได้  ในวันที่ 23-24  มิถุนายน  2554  ณ  ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาเธอร์  สาขา2  เยื้องเทศบาลเมืองกระบี่  ถ.มหาราช  เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา  09.00-15.00  น.

Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกประชาชนและผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชม.  จำนวน  ๓๐  คน  ตามโครงการ  “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  จังหวัดกระบี่  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔”  โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

 

Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่


ประชาสัมพันธ์ข่าวจาก  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่   เรื่อง  การเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่  เนื่องด้วย  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  26  เม.ย.54  เห็นชอบมาตรการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  ที่ลักลอบทำงานในประเทศไทย  ซึ่งมีผู้ประสงค์จะจ้างงานรวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน  15  ปี โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน  1  ปี  โดยกำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนในรอบใหม่  ทำงานได้ในตำแหน่งดังนี้

 1. ตำแหน่งกรรมกร
 2. ตำแหน่งผู้รับใช้ในบ้าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  จึงขอความร่วมมือให้นายจ้าง  หรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว  ไปดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  ณ  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน 2554 – 14  กรกฎาคม  2554  โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

 1. รูปถ่ายแรงงานต่างด้าวขนาด  1  นิ้ว    จำนวน      3  รูป
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างพร้อมสำเนา
 3. ทะเบียนบ้านของนายจ้างพร้อมสำเนา
 4. แผนที่ตั้งสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว
 5. ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าวต่อคน  ประมาณ 3,500  บาท (รวมทุกหน่วยงาน)

ทั้งนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า  ลาว  และกัมพูชา  ได้ในวันที่ 8  มิถุนายน  2554  เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องประชุมสุดมงคล  สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  โทรศัพท์  0  7562  1527

Posted in Uncategorized

เชิญชวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจากจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนเยือนประเทศอินโดนีเซีย


ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  ได้กำหนดจัดโครงการ  จัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนเยือนประเทศอินโดนีเซีย  ภายใต้กรอบความร่วมมือ  IMT-GT  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร  และพบปะหารือร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศอินโดนีเซีย  ในการหาลู่ทางขยายการลงทุนในสาขาธุรกิจต่างๆ  และเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า  Thailand  Trade  Exhibition 2011  ณ  ศูนย์แสดงสินค้า  Jakarta  Convention Center ,Assembly Hall 2-3  ระหว่างวันที่  15-18  มิถุนายน  2554

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่  ที่สนใจ  แจ้งความประสงค์ร่วมงานดังกล่าว  โดยสามารถส่งรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ ท้าย 2 )  ได้ที่สมาคมฯ โทรสารหมายเลข  0  7562  3955   ภายในวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2554  โดย  หากมีสถานประกอบการสนใจร่วมเดินทาง  มากกว่า  10  สถานประกอบการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  จะดำเนินการจัดนัดพบปะเจรจาการค้า  ( Business  Matching)  กับผู้ประกอบการของประเทศอินโดนีเซีย  ในวันที่  16  มิถุนายน  2554  อีกด้วย    ทั้งนี้ผู้ร่วมงานต้องประสานเรื่องที่พักและการเดินทางเอง  ามารถร่วมงานเฉพาะวันที่  16  มิถุนายน 2554 ได้โดยไม่ต้องร่วมเดินทางกับคณะทั้ง  4  วัน

Posted in Uncategorized

เชิญร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “อินโดนีเซีย โอกาสใหม่ ใกล้ตัว”


ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจัดการประชุมเสวนา  เรื่อง “อินโดนีเซีย โอกาสใหม่ ใกล้ตัว”  เพื่อให้ผู้ที่สนใจ อาทิ ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการค้า  ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า  และผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุน  ของไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย  ในวันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  2554  ณ  โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท

จึงขอประชาสัมพันธ์  และเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว  โดย สามารถส่งแบบตอบรับ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่  ภายในวันที่ 12  พฤษภาคม 2554  โทรศัพท์ 0  7566  3340-1  โทรสาร(ส่งแบบตอบรับ) 0 7566 3339  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

(งานดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

Posted in Uncategorized

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร


ตามที่  สำนักพระราชวังแถลงการเรื่อง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ  ณ  โรงพยาบาลศิริราช  ฉบับที่36  เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2554  (รายละเอียดแนบตอนท้าย)

จังหวัดกระบี่  ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร  ดังกล่าว  ณ  ห้องโถง  ศาลากลางจังหวัดกระบี่

จึงขอประชาสัมพันธ์  เชิญชวนชาวจังหวัดกระบี่และใกล้เคียง ร่วมลงนามถวายพระพรฯ

Posted in Uncategorized

SEAL คืออะไร


“หน่วยซีล”เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หลังปลิดชีพ”บิน ลาดิน”

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้นมา หน่วย SEAL หรือชื่อเล่นที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยคือมนุษย์กบ ได้ถือกำเนิดขึ้นมา และผ่านภารกิจต่าง ๆ มากมายทั่วโลก ซึ่งต่างเป็นบทพิสูจน์ความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยที่ขึ้นชื่อว่าฝึก หนักที่สุด ฝึกนานที่สุด ทำภารกิจที่ยากที่สุดได้เป็นอย่างดี

SEAL คืออะไร

SEAL เป็นคำที่ย่อมาจาก SEa – Air – Land ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติการได้ทั้งในทะเล บนฝั่ง และจากอากาศ

หลัก การของหน่วย SEAL เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองโดยอิตาลีได้ใช้นักประดาน้ำขึ้นยานใต้น้ำ ผ่านตาข่ายดักเรือดำน้ำเข้าไปทำลายเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ Denbydale ที่อ่าวยิบรอลตา ต่อมาอังกฤษและสหรัฐจึงได้เลียนแบบหลักการนี้ไปตั้งหน่วยของตนเองบ้าง โดยสหัรฐจัดตั้งหน่วย UDT ซึ่งย่อมาจาก Unerwater Demolition Team สนับสนุนการยกพลขึ้นบกในที่ต่าง ๆ ในสงครามโลกครั้งที่สอง รวมถึง Operation Overlord ในวัน D-Day โดยมีหน้าที่ทำลายเครื่องกีดขวางเพื่อให้ทหารนาวิกโยธินสามารถยึดหัวหาดและ สถาปนาที่มั่นได้

หลังจากสงครามโลกจบลง หน่วย UDT ก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการสำคัญมากมายทั้งในเกาหลี และเวียดนาม หลักการของหน่วยก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนมาจากที่มีหน้าที่สนับสนุนการยกพลขึ้น บกอย่างเดียว มาเป็นการปฏิบัติการสงครามนอกแบบได้เต็มรูปแบบ คือการลอบโจมตี สงครามกองโจร และกำหนดชื่อใหม่ว่า SEAL

คำขวัญของหน่วยซีล  คือ “My life for freedom”

Posted in Uncategorized

21.37 น. เหตุรถ 18 ล้อ บรรทุกน้ำมัน ของบริษัท เกสินี 2009 จำกัด พลิกคว่ำลักษณะหงายท้อง ขวางเส้นทางการจราจร การจราจรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จุดเกิดเหตุเข้ามาทางบ้านเขาทอง ในสระ ประมาณ 3 กิโลเมตร @ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกระบี่


Posted in Uncategorized

5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล


ความสำคัญของวันฉัตรมงคล

วัน ฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”เนื่อง จากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย

ดัง นั้นรัฐบาลไทยและ พสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้