สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจข่าวสารส่วนราชการ/เอกชน

เมื่อ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิด“โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัด กระบี่” ณ ห้องประชุมปกาสัย อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน

นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์มีความสำคัญกับทุกองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพราะการประชาสัมพันธ์จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งหากทุกหน่วยงานสามารถที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายของ รัฐบาล นโยบายของจังหวัด รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว ประชาชนก็จะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความร่วมมืออันดีกับภาครัฐ

นางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่กล่าวว่าปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อ เท็จจริงอย่างถูกต้อง ตรงกัน ระหว่างองค์กรและประชาชน อันจะเป็นการสร้างเข้าใจที่ดี ก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนและมีส่วนร่วม รวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงาน เกิดการผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางต่อไป

Advertisements

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s