Posted in บอกเล่าเก้าสิบ

ชี้แจงกรณีเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


เรียนคุณลูกค้าและผู้ประกอบการร่วมทุกท่าน

จากที่มีการสอบถามกรณีไม่พบเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวฯ ของ หจก. กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล นั้น

เนื่องจากในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงและต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งบริษัทฯได้ชำระเงินวางหลักประกันและดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการ เลขทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงและอาจยังไม่ปรากฎในระบบของกรมการท่องเที่ยว

หจก. กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล ให้บริการนำเที่ยวกระบี่ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ประกอบการร่วม มากว่า 15 ปี

หากลูกค้าและผู้ประกอบการร่วม มีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนได้จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อนันต์ เขียวจันทร์

หุ้นส่วนผู้จัดการ

หจก. กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s