Posted in Uncategorized

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ. กระบี่ จัดประชุมวิชาการชมรมผู้ประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดกระบี่


 

  

  

  

  

  

 วันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ) นายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการชมรมผู้ประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ และเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน เพื่อส่งเสริมงานธุรกิจบริการสุขภาพตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมโรงแรมกระบี่ฟร้อนเบย์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค


การประชุมวิชาการชมรมผู้ประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่ มี น.ส.นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นวิทยากร โดยมีผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ ในจังหวัดกระบี่ ทั้งรายที่ผ่านการรับรองและยังไม่ยื่นขอรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๕๐ ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะให้มีการจัดตั้งชมรมสปาและนวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่ และนัดทำฐานข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศในการรับรองมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทั้งความงดงามและหลากหลาย และยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนจุดเด่นของบริการด้านวัฒนธรรม ประเพณี มารยาทในการบริการ ความเอื้ออาทรแบบไทย และบริการเสริมอื่น ๆ เช่น อาหาร โรงแรม รีสอร์ท ซึ่งส่งเสริมการดำเนินกิจการสถานบริการสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนาทางด้านธรกินบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยสปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ ภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จึงมีความนำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการสร้างบริการให้มีศักยภาพสูขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแบบองค์รวมจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาความรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองและรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย  และแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด คือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ รวมทั้งการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)โดยวัตถุประสงค์ของการจัดบริการสุขภาพในมิติเศรษฐกิจมุ่งเน้นเป้าหมายที่จะส่งเสริมธุรกิจสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น และมีการจ้างงานในชุมชนเพิ่มตามมา อันจะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจรากฐานของประเทศต่อไปได้ รวมถึงการทำให้นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ใช้บริการในสถานประกอบการประเภทธุรกิจบริการสุขภาพมีความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้น 

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s