Posted in Uncategorized

เหนื่อยก็พัก…หนักก็วาง…


การที่กำก้อนหินไว้ในมือยิ่งกำยิ่งเจ็บ ฉะนั้นก้อควรปล่อยวางไป จะได้ไม่เจ็บ

กำก้อนหินก็ไม่ต่างกับการเก็บคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมาใส่ใจ
ยิ่งกำก็ยิ่งเจ็บ หากอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ต้องรู้จักการปล่อยวาง และการให้อภัย

สังคมทุกวันนี้ที่มีแต่ปัญหาเพราะไม่เคยรู้จักคำว่าปล่อยวางและไม่รู้การให้อภัย มีแต่อยากจะเอาชนะ แก่งแย่ง แข่งขันกัน

อย่าไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเรา ตายไปยังเอาไปไม่ได้…

Guidekrabi.com

2015/01/img_9588.jpg

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s