Posted in Uncategorized

รายชื่อผู้สมัคร สว. กระบี่


ผลการจับสลากผู้สมัคร สว กระบี่

1. ดร.อภิชาติ ดำดี
2. นายสมเกียรติ. กิจธรรมเชษฐ์.
3. นายอดิเรก. เอ่งฉ้วน.
4. ว่าที่ รต ศรีศักดิ์. คำฝอย (ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นเอกสาร)
5. นายแสงชัย วสุนธรา

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s