Posted in ไม่มีหมวดหมู่

กองหนังสือเดินทาง จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่กระบี่


กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการคำร้องขอหนังสือเดินทางประเภทธรรมดา (ไม่รวมหนังสือเดินทางราชการ) แก่ประชาชนที่จังหวัดกระบี่ ในการจัดงานต้อนรับ อิดิลอัฎฮา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 3 วัน
ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวต่าง ๆ

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง

กรณีบุคคลทั่วไป
• บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่ถูกยกเลิก

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) กรณียังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สูติบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาสัมพันธ์ 13 หลัก (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)
3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ตัวจริง)
4. บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน ในขณะยื่นคำร้อง
4.1 กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียว
ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง)
4.2 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่าให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่า
เป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ตัวจริง)
4.3 กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง) และนำมาแสดง
5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ตัวจริง (หากมี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000.- บาท
• ค่าส่งไปรษณีย์ ( EMS) 40.-บาท

25561008-132226.jpg

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s