Posted in Uncategorized

จ.กระบี่กำหนดจัดงาน “ปีนผาท้าควงไฟ 2555 : Krabi Rock and Fire International Contest 2012”


จังหวัดกระบี่   ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานกระบี่  ชมรมปีนหน้าผาจังหวัดกระบี่  ได้จัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่  28-29  เมษายน  2555  ณ  บริเวณหาดไร่เลย์  และบริเวณอ่าวนางทาวเวอร์  จ.กระบี่  เพื่อเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจกีฬาปีนผา  นักกีฬาปีนผาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น  2  ส่วนคือ

  1. กิจกรรมปีนผา     แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ
    • Lead ClimbingMarathon
    • Deep Water Soloing
  2. กิจกรรมควงไฟ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  E-mail : tourism@krabi-tourism.org

ผู้เขียน:

สวยค่ะ!

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s