Posted in ไม่มีหมวดหมู่

09.27น. เฝ้าระวังปริมาณน้ำสะพานคลองใหญ่-ตลาดเก่าอย่างใกล้ชิด /เตรียมอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยง #ศปภ.กบ.


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s