Posted in ไม่มีหมวดหมู่

08.47 น. เลี่ยงใช้เส้นทางถนนวัชระ หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างขาเข้า น้ำท่วมทาง รถเล็กเริ่มผ่านไม่ได้ การจราจรติดขัด/ แนะใช้เส้นทางถนนคุณแม่(สมพรฮิลล์) แทน #ศปภ.กบ.


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s