Posted in ไม่มีหมวดหมู่

#เพื่อความปลอดภัย ขอให้ทุกคน ที่อยู่ในพท.ประสบภัยหรืออยู่พท.เสี่ยง ขอให้ตรวจเช็คกระแสไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด หากทางการไฟฟ้ายังไม่ได้ตัดไฟ ก็ขอให้คุณตัดไฟในบ้านของคุณก่อนได้เลยนะค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระบี่ โทรศัพท์ : 075612932 (หากต้องการ จนท. ไปตัดไฟ)


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s