Posted in ไม่มีหมวดหมู่

สถานการณ์น้ำ หลายพื้นที่เริ่มเข้าสูภาวะปกติ ขอบคุณทุกท่านทุกสถานีที่ร่วมมือกันช่วยเหลือสังคม/ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม QRU(61)-73 #ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกระบี่.


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s