Posted in ไม่มีหมวดหมู่

จังหวัดกระบี่พร้อมจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน2011ส่งเสริมการท่องเที่ยว


จังหวัดกระบี่พร้อมจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน2011ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดกระบี่พร้อมจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน2011ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2011

ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 40 คน

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกระบี่โดยภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดจัดงานเทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ตั้งแต่ปี 2534 และได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทราบถึงการเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยว อันจะเป็นการสร้างโอกาสและกระจายรายได้แก่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการตลาดเพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศให้มาเยือนจังหวัดกระบี่ให้มากขึ้น

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการจัดงานในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -15 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณหาดนพรัตน์ธารา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การขอพรพระนางและขบวนแห่ทางเรือ การผูกผ้าเรือหัวโทง การปลูกป่า ณ.ป่าทุ่งสูง อ.อ่าวลึก การแข่งขันจักรยาน krabi Romantic Road Mountain Bicycle 2011 การแสดงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การแสดงสินค้า OTOP และเทศกาลอาหาร และกิจกรรมรถแห่ทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว


“ จึงขอเชิญชวนชาวกระบี่ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเจ้าบ้านที่ดี เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เดิน

ทางเข้ามาจังหวัดกระบี่มีความประทับใจ

อำนวย ใจเกลี้ยง ภาพ / ข่าว

หัสดี รักษาวงศ์ พิมพ์

ที่มา : http://115.31.173.10/anda/krabi/rela/Question.ASP?ID=5658&CAT=soc

เบิกฟ้าอันดามัน กระบี่ 2554

กำหนดการงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ๒๐๑๑ 

๑๓ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ บริเวณเวทีกลาง หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิธีเปิดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ๒๐๑๑ ณ บริเวณเวทีกลาง หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

๐๗.๐๐ น. -ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ลงเรือที่ท่าเรือโรงแรมดุสิตรายาวดี ไปประกอบพิธีขอพรพระนาง /เรือจากโรงแรมดุสิตรายาวดี

ผู้ประกอบการโรงแรมนำเครื่องสักการะขอพรพระนาง ขึ้นเรือขบวนแห่ ณ หน้าหาดอ่าวนาง /เรือขบวนแห่ ๑๙ ลำ

๐๗.๓๐ น.-รถวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ท้องถิ่นอำเภอและมวลชน ๘ อำเภอ สมาคมโรงแรม และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ถึงจุดตั้งขบวนแห่

๐๘.๐๙ น.-พิธีบวงสรวงขอพรพระนาง

๐๘.๐๐ น.-เคลื่อนขบวนแห่รถวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่นอำเภอ ๘ อำเภอ สมาคมโรงแรม และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว เดินทางจากถนนบริเวณเบเกอร์คิงส์ ไปยังบริเวณพิธีหาดนพรัตน์ธารา

๐๙.๐๐ น.-ขบวนแห่ทางเรือออกจากถ้ำพระนางพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีเปิด ไปยังบริเวณพิธีเปิดหาดนพรัตน์ธารา /ขบวนเรือประกอบด้วย

๑.เรือประธาน ๑ ลำ

๒.เรือกลองตะโพน ๑๒ ลำ

๓.เรือหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการเอกชนจำนวน ๖ ลำ

๔.เรือหัวโทงจากอ่าวต้นไทรและไร่เล จำนวน ๗๐ ลำ

๔.เรือนักข่าว ๑ ลำ (speed boat)

๐๙.๓๐ น.-มวลชนจากกระบวนแห่รถวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่นอำเภอ ผู้ประกอบการและพนักงานจากสมาคมโรงแรม และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว พร้อมกันบริเวณประกอบพิธีเปิด

คณะกลองยาวจากขบวนแห่รถของทุกอำเภอ เตรียมพร้อม ณ ริมหาดบริเวณจอดเรือขบวนแห่

นักแข่งจักรยาน KRABI ROMANTIC ROAD MOUNTAIN BIKE 2011 พร้อมกันบริเวณประกอบพิธี

๐๙.๔๐ น.-ขบวนแห่ทางเรือ ประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำภาคเอกชน เดินทางถึงบริเวณพิธี

คณะกลองยาวรวมอำเภอ ตีกลองยาวต้อนรับประธานในพิธี

การแสดงนาฏศิลป์ ๑ ชุดการแสดง

๑๐.๐๙ น.ประธานพิธี ประจำแท่นประธานพิธี ประกอบพิธีเปิด

ประธานหอกล่าวรายงานการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ๒๐๑๑

ประธานกล่าวเปิดงาน ตีตะโพนเปิดงานเบิกฟ้าอันดามัน

๑๐.๔๐ น.-ประธาน ทำการปล่อยตัวฟรีรันนักกีฬาแข่งขันจักรยาน KRABI ROMANTIC ROAD MOUNTAIN BIKE 2011 ไปยังจุดStartแข่งขัน

เสร็จพิธี ประธานชมนิทรรศการและการแสดงการท่องเที่ยวในงาน

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ “Green concept”

๐๙.๐๙ น.กิจกรรมปลูกป่า ณ ป่าทุ่งสูง ณ อำเภออ่าวลึก

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ งานกาลาดินเนอร์ และพิธีบวงสรวงพระแม่คงคา ณ บริเวณเวทีสวนสน หาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

๑๘.๐๐ น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธี

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/นายอำเภอทุกอำเภอ/ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.กระบี่/ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่/ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่/นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่/นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่/ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกระบี่/นายกสมาคมประมงกระบี่/นายกสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่/ผอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดกระบี่//นายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี่/ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดกระบี่/ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม/ผอ.CAT Telecom/ประธานชมรมธนาคารจังหวัดกระบี่ และผอ.โรงเรียนและวิทยาลัยที่ร่วมจัดงาน

เดินทางถึงบริเวณงานกาลาดินเนอร์ /ดนตรี อันดามันแบนด์ แสดงบนเวทีกลาง

๑๙.๐๐ น.-ชุดการแสดง

-Presentation การบวงสรวงพระแม่คงคา

๒๐.๐๙ น.– ประธานพิธีจุดเทียนยอดบายศรี /จุดธูปหน้าบายศรี

– ผู้มีเกียรติ จำนวน ๘ คน จุดเทียนบายศรีประจำทิศ (ตัวแทน ๘ คน)

– ประธานกล่าวคารวะพระแม่คงคา

– เจ้าพิธีอัญเชิญเทวดา กล่าวโองการคารวะเป็นภาษามคธ /โองการบวงสรวงพระแม่คงคา

๒๐.๔๐ น.- ชุดการแสดง

๒๑.๐๙ น.- นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) ประธานในพิธี กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

การแสดงพรุเบิกฟ้าอันดามัน

ชุดการแสดง

ดนตรีอันดามันแบนด์

๒๒.๐๐ น.-ปิดงาน

……………………………………………………………….

กิจกรรมที่มีตลอดงาน ระหว่างวันที่ ๑๓ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

การแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

• ชุมชนท่องเที่ยวทางทะเล อ่าวนาง คลองม่วง-ทับแขก หมู่เกาะพีพี และหมู่เกาะลันตา

• ชุมชนท่องเที่ยวเกษตร ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกาะกลาง ท่าเลน-ท่าปอม เขาพนม อ่าวลึก

• ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวารีบำบัด น้ำพุร้อน-สระมรกตคลองท่อม

ริมถนนฝั่งชายหาด

โรงแรมอโยธยา-สวนสนหาดนพรัตน์ธารา

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

Package “One day trip”

สวนสนหาดนพรัตน์ธารา

การแสดงสินค้า OTOP และเทศกาลอาหารกระบี่ /สวนสนหาดนพรัตน์ธารา

ตลาดถนนคนเดิน /สวนสนหาดนพรัตน์ธารา

เวทีกลาง / หาดนพรัตน์ธารา

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าไทย /สนามหน้าโรงแรม

อโยธยา

ที่มา: หน่วยงานที่แจ้งประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดกระบี่

7 พ.ย. 54 1:42:01 PM

http://115.31.173.10/anda/krabi/rela/Question.ASP?ID=5701&CAT=tou


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s