Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา ” ทำธุรกิจให้รุ่ง…มุ่งสู่นวัตกรรม”


เนื่องด้วย  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  กำหนดจัดสัมมนา  ” ทำธุรกิจให้รุ่ง  มุ่งสู่นวัตกรรม”  ในวันเสาร์ที่  30  กรกฎาคม  2554  เวลา 08.30-16.30  น.  ณ  โรงแรมพีช  ลากูน่า  รีสอร์ท ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว    สามารถสำรองที่นั่ง  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่

  1. สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทรศัพท์ 0  2547  5950  โทรสาร  0  2547  5952  E-Mail  :  research@dbd.go.th
  2. สำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่  โทรศัพท์  0  7563  2376  โทรสาร  0  7563  2377

(รายละเอียด  ตามเอกสารแนบท้าย )

ผู้เขียน:

สวยค่ะ!

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s