Posted in Uncategorized

# เจ้าหน้าที่ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกระบี่ และเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ร่วมปฏิบัติภารกิจระดับชาติ รายงานผลการเลือกตั้ง เฝ้าระวังการทุจริต รายงานสถานการณ์ ดูแลความเรียบร้อยทุกหน่วยเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกระบี่ ที่ช่องความถี่ ชมรมเออาร์รักษ์กระบี่ และศูนย์ควบคุมข่าย HS8AK


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s