Posted in Uncategorized

09.45 น. หาดอ่าวนาง-กระบี่ การจราจรเริ่มหนาแน่น กำหนดการจราจรเดินรถทางเดียว เริ่มจากหาดนพรัตน์ธารา-หาดอ่าวนาง ท่านที่จะไปหาดอ่าวนาง ต้องไปทางหาดนพรัตน์ธาราเท่านั้น


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s