Posted in Uncategorized

11.11 น. บริเวณสันเขื่อน เส้นทางจากบ้านกระบี่น้อย – อ.เขาพนม แจ้งว่ามีการสไลล์ของดิน ต้นไม้ขนาดใหญ่ไหลลงตามกันมา ยังไม่มีผู้ได้รับความเสียหาย


ผู้เขียน:

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s