Posted in Uncategorized

22.47 น. ศปภ.กบ.459 แจ้งว่า…เส้นทางหน้าสถานีทดลองยางกระบี่ (หน้าพืชสวนฯ) บ้านทุ่ง ขณะนี้ ระดับน้ำลด รถสามารถผ่านได้แล้ว


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s