“ วิทยุสมัครเล่น มีมากกว่าที่คุณคิด ” ครั้งที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิทยุสมัครเล่นมีมากกว่าที่คุณคิด” ครั้งที่ 2

“ Surat Thani Amateur  Radio  Technology  2011″

SART 2011

ขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่น ทั้งเก่าและใหม่ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการและสาธิต เรื่อง “วิทยุสมัครเล่นมีมากกว่าที่คุณคิด” ครั้งที่ 2

จัดที่ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (CO OP)  138-138/1 หมู่ 3 ถนนเอเชียสาย 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สัมมนาครั้งนี้จะได้อะไร
ทำให้นักวิทยุสมัครเล่น ทั้งเก่าและใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความถี่ ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ  ต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เมื่อยามจำเป็น
ความรู้ที่ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้นักวิทยุสมัครเล่นท่านอื่นๆได้ทราบต่อๆ กันไป
ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา เครือข่าย ระบบ APRS  , Echolink และ REPEATER อย่างถูกต้อง
ทำให้นักวิทยุสมัครเล่นมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและใช้งานวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและสามารถหาที่มาของสัญญาณต่างๆได้

เนื้อหาของการบรรยาย
(1) การติดต่อสื่อสารในโหมดต่างๆ โดยรวม และการใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นอย่างถูกต้อง
(2) การติดต่อสื่อสารในความถีย่าน HF โหมดการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ
(3) การแข่งขัน (contest) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น(
(4) การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น และ Packet Radio
(5) พื้นฐานการทำงาน และการใช้งานระบบ APRS
(6) การติดต่อสื่อสารคลื่นสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์ และสะท้อนหางฝนดาวตก
(7) การติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
(8 ) การติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบ VoIP โปรแกรม ECHOLINK และ ระบบ REPEATER
(9) การค้นหาแหล่งที่มาของสัญญาณ  ARDF (FOX HUNTING)

วิทยากรได้แก่ E21EIC, E20KEW, HS9IFG, E20GJW, HS1JAN, HS1GAB, HS1ASC

รายละเอียดและแบบฟอร์มการลงทะเบียน สามารถเข้าไปดูได้ที่
http://bit.ly/aRsofn

 

Registration Form Download
1 แบบฟอร์มลงทะเบียน US Exam in Surat Thani (26 March 2011 เวลา 13.30-16.00 น.) (PDF icpdficoncool
1 แบบฟอร์มลงทะเบียน US Exam in Surat Thani (26 March 2011 เวลา 13.30-16.00 น.) (DOC ic_doc, 34 KB) iconcool

อยากให้รุ่นใหม่ๆ หรือรุ่นเก่าที่ห่างหายไปนานได้รู้ข้อมูลตรงนี้กันครับ เพราะปกติเราจะเล่นแค่คุยๆๆ นานวันเข้าก็จะเบื่อได้ง่ายๆ แต่จริงๆมีอะไรให้เราได้ทำอีกเยอะมากครับ…

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“ วิทยุสมัครเล่นมีมากกว่าที่คุณคิด ”   ครั้งที่ 2
“ Surat Thani Amateur  Radio  Technology  2011″

SART 2011

1.หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู้ในด้านการสื่อสาร ที่ยั่งยืนและมีคุณค่าที่สุด คือการพัฒนาทรัพยากร บุคคลากรมนุษย์ โดยเฉพาะใน กิจการวิทยุสมัครเล่น การพัฒนาคุณภาพของ บุคคลากร นักวิทยุสมัครเล่นไทย  บทบาทและหน้าที่หลักของสถานีนักวิทยุสมัครเล่น และสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ที่มีหน้าที่ดูแลนักวิทยุสมัครเล่น ให้ใช้ความถี่ให้ตรงตามที่ประกาศไว้ใน  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 152ง ตามความใน ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550

ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง จึงเป็นปัจจัยหลัก ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาบุคคลากร ให้มีความทันสมัย ต่อตัว เทคโนโลยี ในตัวนักวิทยุสมัครเล่นเอง และในกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย และไม่เป็นเพียงการพูดถึง หรือ เรื่องเล่าปรัมปรา ที่เป็นตำนานที่เชื่อกันแบบผิดๆ เท่านั้น

ทางสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี, HS8AS กลุ่ม TAMSAT  และ เพื่อนกลุ่ม Conf Echolink ห้อง “BANGKOK ” จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ ของนักวิทยุสมัครเล่นและสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ซึ่งมีผลไปยังการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นไทยด้วย  จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นครั้งแรก โดยมุ่งหวังว่า จะทำให้ นักวิทยุสมัครเล่นและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ได้มีความรู้ในการติดต่อสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเล่น ในโหมดการติดต่อสื่อสารอื่นๆ และการใช้งานความถี่อื่นๆ ของนักวิทยุสมัครเล่นเอง ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ได้มากขึ้นซึ่งจะลบล้างความเชื่อที่ผิดๆ เรื่องเล่าที่ไม่ถูกต้องแก่นักวิทยุสมัครเล่นที่เข้าร่วมสัมมนา

ฉะนั้น การส่งเสริม ความรู้ และเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งและเข้มข้นทางวิชาการให้กับนัก วิทยุสมัครเล่นทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ให้มีพื้นฐานที่ดีเพื่อการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในอนาคตต่อไป

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรนักวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาอารยประเทศ และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักวิทยุสมัครเล่นรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ มีความเข้าใจเรื่องของความถี่และการ ติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่น นอกเหนือ       จากการพูดคุยเท่านั้น
2.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการติดต่อสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยุสมัครเล่นทั้งเก่าและใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งกัน และกันเพื่อก่อให้เกิด ความ       ร่วมมือ ในการพัฒนาระบบต่างในกิจการวิทยุสมัครเล่น
2.5 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในหมู่มวลนักวิทยุสมัครเล่น

3.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา

3.1 เป็นนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป ที่มีความสนใจในการพัฒนาการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
3.2 บุคคลผู้สนใจและตั้งใจที่จะศึกษาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่นอกเหนือ จากการพูดคุยปกติ

4.ผู้เข้าร่วมสัมมนา

เป็นนักวิทยุสมัครเล่น ทั้งเก่าและใหม่ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัดจำนวน

5.ระยะเวลาในการจัดสัมมนา

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น.

6.สถานที่

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (CO OP)

เลขที่ 138-138/1 หมู่ 3 ถนนเอเชียสาย 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

7. รูปแบบการสัมมนา

วิทยากรสลับขึ้นบรรยายในหัวข้อต่างๆ และมีส่วนจัดแสดงตัวอย่างรวมทั้งการสาธิต อยู่รอบๆ บริเวณจัดบรรยาย

8. เนื้อหาของการบรรยาย

(1) การติดต่อสื่อสารในโหมดต่างๆ โดยรวม และการใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นอย่างถูกต้อง
(2) การติดต่อสื่อสารในความถีย่าน HF โหมดการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ
(3) การแข่งขัน (contest) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
(4) การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น และ Packet Radio
(5) พื้นฐานการทำงาน และการใช้งานระบบ APRS
(6) การติดต่อสื่อสารคลื่นสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์ และสะท้อนหางฝนดาวตก
(7) การติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
(8 ) การติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบ VoIP โปรแกรม ECHOLINK และ ระบบ REPEATER
(9) การค้นหาแหล่งที่มาของสัญญาณ  ARDF (FOX HUNTING)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS
กลุ่มผู้สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมประเทศไทย TAMSAT
กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น Conf Echolink ห้อง “BANGKOK ” Conf “BANGKOK “

ที่ปรึกษาโครงการ

คุณธิดา เด่นพฤกษ์ธรรม, HS1ASC / WH6DQR
คุณชวลิต รัศมีนิล, E20KEW
คุณเฉลิมพล เมืองอำพัน, E21EIC / KY1A

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำ ให้นักวิทยุสมัครเล่น ทั้งเก่าและใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความถี่ ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ  ต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เมื่อยามจำเป็น
ความรู้ที่ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้นักวิทยุสมัครเล่นท่านอื่นๆได้ทราบต่อๆ กันไป
ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา เครือข่าย ระบบ APRS  , Echolink และ REPEATER อย่างถูกต้อง
ทำให้นักวิทยุสมัครเล่นมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและใช้งานวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและสามารถหาที่มาของสัญญาณต่างๆได้

11. กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554
08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.   กล่าวเปิดงานสัมมนาและเกรินนำเรื่องทั้งหมด
09.30 – 10.15 น.   การบรรยายเรื่อง ”การติดต่อสื่อสารความถี่ย่าน HF ในโหมดการ ติดต่อสื่อสารแบบต่าง ๆ เช่น CW, SSB, RTTY การแข่งขัน (contest) ต่างๆ ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
10.15 – 10.30 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30 – 11.15 น.   การบรรยายเรื่อง “การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นและกิจการอวกาศ”
11.15 – 12.00 น.   การติดต่อสื่อสารคลื่นสะท้อนดวงจันทร์ EME และ ฝนหางดาวตก
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
13.00 – 13.45 น.   การบรรยายเรื่อง การเริ่มต้นและการใช้งาน ระบบบอกตำแหน่งพิกัดอัตโนมัติ APRS
13.45 – 14.30 น.   บอลลูนวิทยุสมัครเล่นและการประยุกต์ใช้งาน
14.30 – 14.45 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.45 – 15.30 น.   การบรรยายเรื่อง “ระบบ VoIP ECHOLINK และเทคโนโลยี D-STAR”
15.30 – 16.15 น.   การบรรยายเรื่อง “การติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน” และ การค้นหาแหล่งที่มาขอสัญญาณรบกวน ARDF
16.15 – 16.30 น.   กล่าวปิดการสัมมนา

*หมายเหตุ

เนื้อหาการบรรยายอาจจะมีการปรับให้เหมาะสมกับเวลา

13.30 – 16.30 น. สอบ US Amateur Radio License (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสอบ)

=====================================================

รายละเอียดและแบบฟอร์มการลงทะเบียน สามารถเข้าไปดูได้ที่
http://bit.ly/aRsofn

=====================================================

Advertisements

One thought on ““ วิทยุสมัครเล่น มีมากกว่าที่คุณคิด ” ครั้งที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี

 1. อยากให้รุ่นใหม่ๆ หรือรุ่นเก่าที่ห่างหายไปนานได้รู้ข้อมูลตรงนี้กันครับ เพราะปกติเราจะเล่นแค่คุยๆๆ นานวันเข้าก็จะเบื่อได้ง่ายๆ แต่จริงๆมีอะไรให้เราได้ทำอีกเยอะมากครับ…

  งานนี้จัด 2 วัน 1 คืน ถือซะว่า พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนนะครับ
  เพื่อนสมาชิกที่อยู่กระบี่ ถ้าจะร่วมขบวนคาราวานไปกับชมรมเออาร์รักษ์กระบี่
  สามารถติดตามได้ทางเว็บไซท์ http://www.arrakkrabi.com
  หรือทางช่องความถี่ 145.400 MHZ ครับ
  QRU-73
  E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s